Allmänna villkor

Dessa villkor gäller dig som anmäler dig till kurs, gruppträning, privatträning, workshop eller övriga event på Studio PILATES eller som på annat sätt kontaktar eller följer Studio PILATES.

1. Allmänt – Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Studio BodyControl och PILATES SVERIGE AB, org.nr 559072-4620 (nedan kallad Studio PILATES) och Kund (personen som är namngiven i avtalet). Kunden är berättigad att träna i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Studio PILATES äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Träningsvillkor – Alla som börjar på Studio PILATES gör en Introduktion utöver själva träningen för att vi ska kunna säkerställa kvalitén både för Kunden och studio. Kund som varit borta från träning hos Studio PILATES under två (2) år måste göra en ny introduktion.

3. Gruppträning – Pilatespaketet. Avtalet är bindande. Anmälan är personlig och gäller endast för aktuell tidsperiod. Missad klass kan tas igen under din träningsperiod och i mån av plats i annan kursgrupp. Vid utebliven ankomst till en ta igen-klass räknas klassen som förbrukad. Kunden har skyldighet att i god tid meddela Studio PILATES om sin frånvaro på fast träningsdag (kurs) så annan Kund har möjlighet att ta igen. Kunde ansvarar själv för att avboka sig i Studio PILATES bokningssystem. Studio PILATES förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in planerad kurs beroende på antal anmälda. Öppna klasser (drop-in) medför rätt att delta i samtliga öppna klasser på ordinarie gruppträningsschema som Studio PILATES erbjuder. Studio PILATES kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra Kunden plats vid sådan aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme. Månadskort, gäller en (1) månad från köpdatum. Kunden förbinder sig att erlägga betalning för hela perioden. Klippkort är giltigt ett (1) år från fakturadatum. Gruppträning är personlig och kan ej överlåtas till annan person. Kunden förbinder sig att erlägga betalning för hela perioden.

4. Personlig Träning (PT ) – Avtalet är bindande. Alla Studio PILATES kort är personliga och gäller 1 år från köpdatum om inget annat anges på avtalet. Personlig Träning bokas direkt med Personlig Tränare.

5. Betalningsvillkor – Studio PILATES Gruppträning och Personlig Träning sker hemsidan – Swish eller mot faktura inom 10 dagar och enligt betalningsplan som framgår på fakturan. Fakturan skickas till Kundens e-postadress som därmed ansvarar för att uppgett en fungerande e-postadress. Fullgör fakturaadressaten, om annan än Kunden, inte sina åtaganden övergår betalningsansvaret på Kunden. Om Kunden meddelar sitt samtycke att påbörja Pilatespaketet (kurs) via e-post och därefter medverkar vid träning samt får ett online-pilatesmedlemskap förutsätter vi att Kunden har läst igenom våra avtalsvillkor och därmed gjort sig skyldig att betala för pågående pilatespaket. Avgift betalas endast tillbaka vid uppvisande av läkarintyg godkänt av Studio PILATES. Vi avhopp utgår en administrativ avgift oavsett läkarintygets orsak. Kund betalar alltid för träning som utförts innan avhopp meddelats.

6. Utebliven betalning – Erlägger inte Kunden betalning för träning i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Studio PILATES rätt att stänga av Kunden från Gruppträning eller Personlig Träning till dess betalning sker. Vid utebliven betalning debiteras ränta enligt lag och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. Vid utebliven betalning förbehåller sig Studio PILATES rätten att slutfakturera Kunden på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtal.

7. Bokningsregler – Personlig Träning bokas direkt med Personliga Tränare. Gruppträning bokas via hemsidans bokningssida.

8. Avbokningsregler – Personlig Träning måste avbokas senast 24 timmar innan bokad träningstid, sker avbokning eller ändring av tid senare än 24 timmar innan bokad tid debiterar Studio PILATES hela summan. Avbokning för PT sker via mejl, sms eller telefon i första hand direkt till Personlig Tränare och därefter till Studio PILATES e-post info@studio-pilates.se. Kursdeltagare (pilatespaketet) har skyldighet att i god tid meddela Studio PILATES om sin frånvaro vid fast träningsdag (kurs) så annan Kund har möjlighet att ta igen. Avbokning sker via Studio PILATES bokninssystem. Öppna klasser (drop-in) måste avbokas 1 timme innan bokad gruppträningsklass, sker avbokning senare än 1 timme innan bokad gruppträningsklass får Kunden en notering. Vid tre (3) upprepade sena avbokningar skickas en avgift på 250 kr till Kunden. Avbokning sker via Studio PILATES bokninssystem.

9. Ordningsregler – Studio PILATES har 16 års åldersgräns. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal för dennes räkning. Minimiålder får våra gruppträningsklasser är 16 år och sker i målsmans sällskap. Kund under 16 år bokas in på privatträning i målsmans sällskap. Kunden skall följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Studio PILATES personal. Kunden skall uppträda på ett sätt som inte stör annan kund, gäst eller personal. Kunden skall vara på plats i tid till bokat träningstillfälle, vid 5 minuters försening kan Kunden bli nekad plats på gruppträningsklass. Kunden svarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar. Kunden eller gäst får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster i Studio PILATES lokaler. Endast Studio PILATES egna instruktörer får instruera och träna medlemmar i Studio PILATES lokaler. Kunden får endast vistas i Studio PILATES lokaler i samband med träning eller event. Kunden får ej nyttja Studio PILATES lokaler för egen träning eller använda Studio PILATES redskap och maskiner på egen hand. Personliga effekter skall lämnas i omklädningsrum och ej medtagas in i träningslokalerna. Kunden ska lämna Studio PILATES lokaler senast vid tidpunkt för stängning. Kvarlämnade personliga effekter i Studio PILATES lokaler kan komma att avlägsnas. Om inte ägaren inom 14 dagar gör anspråk på sådana effekter kan Studio PILATES efter eget gottfinnande komma att kasta eller, beträffande värdeföremål, överlämna dessa till polisen. Studio PILATES har rätt att stänga av Kunden för viss tid eller säga upp avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot ordningsreglerna.

10. Ändringar i öppettider och utbud – Studio PILATES äger rätt att göra ändringar i schema, träningstider samt i lokaler och utrustning vilket kan medföra begränsningar i utbudet. Studio PILATES äger rätt att stänga lokalerna och verksamheten för renovering, underhåll och utveckling av verksamheten.

11. Frysning och giltighetstid – För frysning av Gruppträning krävs läkarintyg och kan enbart ske vid skada, sjukdom samt graviditet. Gruppträning förlängs i sådana fall med tid motsvarande frysningsperioden. Frysning skall ske skriftligt via mail i förväg. Förlängd tid som inte utnyttjas i direkt anslutning till Gruppträningsavtalets utgång ersätts eller återbetalas ej. Giltighetstiden för Gruppträningskort och Personlig Träning är ett (1) år från köpdatum om inget annat angetts. Outnyttjade träningstillfällen återbetalas ej.

12. Ansvar och ansvarsfriskrivning – All träning sker på egen risk. Varje Kund och dennes gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på Studio PILATES och avsäger Studio PILATES alla medarbetare allt ansvar. Studio PILATES ansvarar inte för personskada som åsamkats Kunden p.g.a. olycksfall eller till följd av annan kunds eller gästs agerande eller brist härpå. Studio PILATES har rätt, efter samråd med Kund, att avbryta träning om träningen innebär en försämring av dennes hälsotillstånd eller om kund begår någon form av missbruk (t. ex. droger). Studio PILATES ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på Kundens eller gästens tillhörigheter.

13. Meddelanden och information – Kund skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna villkor för träningsval, prisändringar, ändringar av öppettider och utbud via e-post på adress som Kunden anmält till Studio PILATES. Det åligger Kunden att själv meddela Studio PILATES ändringar av kontaktuppgifter. Studio PILATES kommunicerar kursstarter, erbjudanden och information via e-post, sms och via hemsida/blogg samt via sociala kanaler. Om Kunden inte vill ta emot information och nyhetsutskick från Studio PILATES har Kunden alltid rätt att avregistrera sig.

14. Bild- och videomaterial – Vid deltagande vid träningstillfällen kan Studio PILATES komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i Studio PILATES sociala medier samt återges på Studio PILATES hemsida, blogg, nyhet- och informationsutskick samt i Studio PILATES övriga marknadsföring. Genom att delta på träning och event förutsätter Studio PILATES att Kunden accepterar att Studio PILATES använder foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. Om du har lagligt rätt att att inte var med (ex skyddad identitet) eller motsätter dig att vara med på våra foton eller videoupptagningar är det viktigt att du meddelar oss i förväg (skriftligt på avtal) samt vid eventuellt foto-/filmtillfälle.

15. Behandling av personuppgifter – Studio PILATES behandlar information och Kunden som Kunden själv lämnar i samband med tecknande av avtal eller deltagande vid kurser, workshops och andra event såsom namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Studio PILATES integritetspolicy.

17. Force Majeure – Studio PILATES ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Studio PILATES kontroll såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

18. Uppsägning – Studio PILATES förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgående säga upp avtal till upphörande. Vid förtida uppsägning, av annan orsak än Kundens kontraktsbrott, återbetalas den del av den förskottsbetalda betalningen som inte är förbrukad.