Allmänna villkor

Dessa villkor gäller dig som anmäler dig till kurs, gruppträning, privatträning, workshop eller övriga event på Studio PILATES eller som på annat sätt kontaktar eller följer Studio PILATES.

1. AllmäntDessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Studio PILATES Kristianstad AB, org. nr 559360-6642 (nedan kallad Studio PILATES) och Medlem (personen som detta avtal gäller). Medlem är berättigad att träna i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Studio PILATES äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Träningsvillkor Alla som börjar på Studio PILATES gör en Introduktion utöver själva träningen för att vi ska kunna säkerställa kvalitén för Medlem och studio. Medlem som har varit borta från träning hos Studio PILATES under två (2) år måste göra en ny introduktion.

3. Klubbmedlemskap Giltigt Studio PILATES Klubbmedlemskap erhålles genom betalning av vid var tid gällande pris. Klubbmedlemsskapsperioden är ett (1) år och löper automatiskt på tillsvidare tills Medlem avslutar avtalet. Uppsägning av Klubbmedlemskap skall ske senast 7 dagar innan medlemskapets utgång. Sådan uppsägning skall ske personligen och skriftligen via mail. Om Klubbmedlemskap inte sägs upp skriftligen via mail förlängs klubbmedlemskapet med en ny medlemsskapsperiod på ett (1) år. Klubbmedlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Minimiålder för att teckna Klubbmedlemskap och medlemskap är 16 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal för dennes räkning. Inbetalt Klubbmedlemskap återbetalas ej.

4. Gruppträningsmedlemskap Gruppträningskorten är löpande tills Medlem avslutar avtalet. Uppsägning skall ske personligen och skriftligen via mail senast 30 dagar innan ny period påbörjas. Gruppträningskort med bindningstid kan inte sägas upp i förtid. Medlem förbinder sig att erlägga betalning för hela perioden. Om Gruppträningskort inte sägs upp skriftligen via mail förlängs kortet med en ny period. Gruppträning Klippkort är giltigt ett (1) år från inköpsdatum om inget annat angetts. Gruppträning är personligt och kan ej överlåtas till annan person.Gruppträning medför rätt att delta i samtliga klasser på det ordinarie gruppträningsschema som Studio PILATES erbjuder. Studio PILATES kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra Medlem plats vid sådan aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme.

5. Personlig Träningsmedlemskap (PT) Personlig Träning och PT Group tecknas som klippkort. Personlig Träning och PT Group Klippkort är giltiga ett (1) år från betaldatum. Outnyttjade klipp förfaller därefter och kan ej nyttjas. Personlig Träning kan överlåtas till en annan medlem. Sådan utlåning skall ske personligen och skriftligen via mail med information om övertagarens kontaktuppgifter samt information om startdatum och vilket antal klipp överlåtelsen avser. 

6. Betalningsvillkor Klubbmedlemskap samt övriga medlemskap sker genom kortbetalning eller faktura med 10 dagars betalningsvillkor. För Gruppträning 12 månader gäller samma pris under 12 månader. Ändring av månadsavgift för Gruppträning gäller först efter utgången av innevarande bindningstid. Fullgör betalningsmottagaren om annan än Medlem, inte sina åtaganden övergår betalningsansvaret på Medlem. Prishöjningar på samtliga tjänster kan ske om prishöjning meddelas minst 30 dagar i förväg (skriftligen). Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller som beror av andra avgifter beslutade av myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation. Inbetalade avgifter återbetalas inte.

7. Utebliven betalningErlägger inte Medlem betalning för medlemskap i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Studio PILATES rätt att avstänga Medlem genom att spärra Klubbmedlemskap samt övriga medlemskap för träning till dess betalning sker. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Vid utebliven betalning förbehåller sig Studio PILATES rätten att slutfakturera Medlem på resterande belopp för den tid som återstår på gällande kontraktstid. 

8. Avbokningsregler – Gruppträning skall avbokas 120 minuter innan bokad gruppträningsklass, Sker avbokning senare än 120 minuter innan bokad gruppträningsklass får Medlem en notering. Efter tre (3) noteringar görs en automatisk kortdragning på 275 kr. Om Medlem ej betalar avgiften stängs Medlem av och blockeras från bokning av gruppträning. När betalning är Studio PILATES tillhanda öppnas bokningen åter. Personlig Träning och PT Group skall avbokas senast 24 timmar innan bokad träningstid. Sker avbokning senare än 24 h innan bokad tid debiteras hela beloppet.

9. Ordningsregler – Studio PILATES har 16 års åldersgräns. Medlem skall följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Studio PILATES personal. Medlem skall uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem, gäst eller personal. Medlem skall vara på plats i tid till bokat träningstillfälle, vid 5 minuters försening kan Medlem bli nekad plats på gruppträningsklass. Medlem svarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar. Medlem eller gäst får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster i Studio PILATES lokaler. Endast Team Studio PILATES får instruera och träna medlemmar i Studio PILATES lokaler. Medlem får endast vistas i Studio PILATES lokaler i samband med träning eller event. Medlem får ej nyttja Studio PILATES lokaler för egen träning eller använda Studio PILATES redskap och maskiner på egen hand. Personliga effekter skall lämnas i omklädningsrum och ej medtagas in i träningslokalerna. Medlem ska lämna Studio PILATES lokaler senast vid tidpunkt för stängning. Kvarlämnade personliga effekter i Studio PILATES lokaler kan komma att avlägsnas. Om inte ägaren inom 14 dagar gör anspråk på sådana effekter kan Studio PILATES efter eget gottfinnande komma att kasta eller, beträffande värdeföremål, överlämna dessa till polisen. Studio PILATES har rätt att stänga av Medlem för viss tid eller säga upp avtal med omedelbar verkan om Medlem bryter mot ordningsreglerna.

10. Ändringar i öppettider och utbudStudio PILATES äger rätt att göra ändringar i öppettider, schema, träningstider samt i lokaler och utrustning vilket kan medföra begränsningar i utbudet. Studio PILATES äger rätt att stänga lokalerna och verksamheten för renovering, underhåll, utveckling av verksamheten och semester.

11. Frysning och giltighetstid – För frysning av Klubbmedlemskap och övriga medlemskap krävs läkarintyg och kan enbart ske vid skada, sjukdom samt graviditet. Medlemskap förlängs i sådana fall med tid motsvarande frysningsperioden, dock maximalt tre (3) månader. Frysning skall ske skriftligt via mail i förväg. Förlängd tid som inte utnyttjas i direkt anslutning till Gruppträningsavtalets utgång ersätts eller återbetalas ej. Giltighetstiden för klippkort Gruppträning, PT Group och Personlig Träning är ett (1) år från betaldatum om inget annat angetts. Outnyttjade träningstillfällen återbetalas ej.

12. Ansvar och ansvarsfriskrivningAll träning sker på egen risk. Studio PILATES ansvarar inte för personskada som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Varje Medlem och dennes gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på Studio PILATES. Studio PILATES har rätt, efter samråd med Medlem, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av dennes hälsotillstånd. Studio PILATES ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på Medlems eller gästs tillhörigheter. 

13. Meddelanden och information – Medlem skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av öppettider och utbud via e-post på adress som Medlem anmält till Studio PILATES. Det åligger Medlem att själv meddela Studio PILATES ändringar av kontaktuppgifter samt bankkontonummer. Medlem får även ta del av nyhetsbrev, specifika medlemserbjudanden, förmåner och rabatter kopplade till klubbmedlemskapet. Studio PILATES kommunicerar medlemsförmåner, erbjudanden och information via e-post, sms, push-notiser och via hemsida samt sociala kanaler. Om Medlem inte vill ta emot nyhetsutskick från Studio PILATES har Medlem rätt att avregistrera sig.

14. Bild- och filmhanteringVid deltagande vid träningstillfällen eller vid event kan Studio PILATES komma att ta fotografier eller göra videoupptagningar. Sådana fotografier och videos kan komma att användas i sociala medier samt återges på hemsida, nyhets- och informationsutskick samt i övrig marknadsföring. Genom att delta på träning och event förutsätter Studio PILATES att Medlem accepterar att Studio PILATES använder foto- och videomaterial för ovan nämnda syften. 

15. Integritetspolicy – Medlems personuppgifter hanteras endast av oss Studio PILATES och i de fall det är nödvändigt för att Studio PILATES ska kunna erbjuda Medlem sina tjänster med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för Studio PILATES räkning och enligt Studio PILATES instruktioner. Studio PILATES har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa Studio PILATES säkerhetskrav. Utöver de personuppgifter Medlem själv lämnar till Studio PILATES kan Studio PILATES också komma att samla in personuppgifter från s.k. tredje part. Exempelvis kan Studio PILATES komma att samla in uppgifter från sociala medier. Studio PILATES har personuppgiftsbiträden som hjälper till med bl.a fakturering och betallösningar samt bokningssystem. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med särskilt utvalda samarbetsföretag, exempelvis i syfte att annonsera eller leverera varor och tjänster till dig. Vi kan exempelvis dela dina personuppgifter med Facebook, Instagram eller ett annat socialt medium. När vi delar dina personuppgifter med exempelvis Facebook eller Instagram kan en sådan delning innefatta att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredjeland, dvs. ett land utanför EU/EES. Om vi exempelvis delar dina personuppgifter med Facebook kan dina personuppgifter överföras till USA, och även till annat tredjeland. Facebook är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och de har en egen personuppgiftspolicy. Det går dock inte att garantera att du i USA eller annat tredjeland har samma skydd för dina personuppgifter som du har inom EU. En myndighet i USA skulle exempelvis av Facebook kunna begära att få tillgång till dina personuppgifter.

16. Force MajeureStudio PILATES ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Studio PILATES kontroll såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut. 

17. Uppsägning Studio PILATES förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgående säga upp avtalet till upphörande. Vid förtida uppsägning, av annan orsak än Medlems kontraktsbrott, återbetalas den del av den förskottsbetalade betalningen som inte är förbrukad.

Du har tagit del av våra allmänna villkor och godkänner dessa. I och med godkännandet förbinder du dig att följa reglerna som anges här.